Đánh giá ảnh hưởng của nguồn gió đến độ tin cậy của lưới điện phân phối

Bài viết Đánh giá ảnh hưởng của nguồn gió đến độ tin cậy của lưới điện phân phối trình bày kết nối nguồn điện gió vào lưới điện phân phối làm tăng công suất nguồn, qua đó có thể nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới. Việc đánh giá các chi tiêu độ tin cậy lưới có nguồn điện gió dựa trên mô hình hai trạng thái cho sai số lớn do công suất nguồn gió phụ thuộc vào tốc độ gió - đại lượng thường xuyên thai đổi.