Đánh giá hiệu năng hoạt động của một số thuật toán mã khối

Bài báo trình bày nghiên cứu đánh giá yêu cầu về thời gian và chu kỳ xử lý của một số thuật toán mã khối được thực thi trên họ DSP của Texas Instrument dụng phổ biến trong thiết bị viễn thông có năng lực xử lý hạn chế. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở việc lựa chọn thuật toán mật mã và vi xử lý phù hợp với thiết kế chế tạo thiết bị mật mã chuyên dụng của Việt Nam.