Đánh giá một số đặc tính hóa lý của xà phòng sinh học sử dụng trong hải quân

Bài báo này giới thiệu kết quả kiểm tra, đánh giá độ thân thiện môi trường (thông qua giá trị BOD5), đánh giá khả năng tẩy rửa vết bẩn trên vải (dựa trên chỉ số độ tẩy rửa: Detergency) và kiểm tra sức căng bề mặt trong cả điều kiện nước mặn và nước ngọt của mẫu xà phòng sinh học BioSoap đã tổng hợp được. Các phương pháp kiểm tra và đánh giá này cũng đã được áp dụng đối với một số sản phẩm có cùng tính năng và thể chất tương tự.