Đề tài: Kỹ thuật chuẩn độ điện dẫn

Nguyên tắc : dựa trên sự đo độ dâñ điện của dung dịch (nhiệt độ xác
định). Nó tỉ lệ với nồng độ của chất điện li.
Ta dựng được đồ thị phụ thuộc vào độ dẫn điện của dung dịch với
nồng độ của nó.
Trong chuẩn độ điện dẫn, điểm cuối chuẩn độ được thiết lặp theo sự
thay đổi độ dẫn điện của dung dịch. Khi chuẩn độ một chất bằng dung
dic̣ h chuân̉ có thê ̉ thu đươc̣ hơp̣ chât́ điêṇ li yêú hoặc ít tan do đó đô ̣
dẫn điện của dung dịch giảm một cách đáng kể...