Điều khiển logic khả lập trình PLC

• 4.1. Giới thiệu PLC. • 4.2. Đấu nối PLC và mođun mở rộng. • 4.3. Ngôn ngữ lập trình. • 4.4. Một số lệnh cơ bản. • 4.5. Soạn thảo chương trình và chương trình mô phỏng.


• 4.1.1. Giới thiệu chung. • 4.1.2. Hình dáng bên ngoài. • 4.1.3. Các thành viên họ S7-200. • 4.1.4. Modul mở rộng.

4.1.1. GIÔÙI THIEÄU CHUNG.

• Khả năng kháng nhiễu rất tốt. • Cấu trúc dạng modul rất thuận tiện cho việc thiết kế, mở rộng, cải tạo nâng cấp... •