Đồ án tốt nghiệp: Khảo sát quy trình chỉ tiêu hóa lý vi sinh và cảm quan của bia

Đồ án tốt nghiệp: Khảo sát quy trình chỉ tiêu hóa lý vi sinh và cảm quan của bia nhằm trình bày tổng quan về bia, các chỉ tiêu hóa lý vi sinh và cảm quan của bia, hàm lượng đường sót của bia thành phầm.