Đồ án tốt nghiệp: Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất há cảo tại công ty Vissan

Đồ án tốt nghiệp: Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất há cảo tại công ty Vissan nhằm trình bày tổng quan về công ty Vissan, nguyên liệu sản xuất há cảo, quy trình công nghệ sản xuất há cảo.