Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu nước quả lên men Kefir

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu nước quả lên men Kefir nhằm khảo sát ảnh hưởng của thời gian lên men đến chất lượng sản phẩm, khảo sát ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu đến quá trình lên men và chất lượng sản phẩm.