Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình chế biến Nectar cóc

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu quy trình chế biến Nectar cóc nhằm trình bày tổng quan về sản phẩm Nectar, tổng quan về nguyên liệu chính, nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu, quy trình chế biến Nectar cóc.