Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu sản xuất lạp xưởng chua tại công ty Vissan

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu sản xuất lạp xưởng chua tại công ty Vissan nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thăm dò công thức chế biến lạp xưởng chua, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến qua trình lên men lactic, khảo sát tỷ lệ màu sử dụng trong công thức sản xuất.