Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu sản xuất nhãn rim đường

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu sản xuất nhãn rim đường nhằm trình bày về tổng quan về quả nhãn, xây dựng quy trình sản xuất nhãn rim đường. Đánh giá cảm quan về vi sinh vật, an toàn thực phẩm của nhãn rim đường.