Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật trong bảo quản thanh long Bình Thuận

Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật trong bảo quản thanh long Bình Thuận nhằm trình bày tổng quan về thanh long Bình Thuận, một số biện pháp kỹ thuật trong bảo quản thanh long Bình Thuận.