Ebook Bài tập hóa kỹ thuật (tập 1) - NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

Ebook Bài tập hóa kỹ thuật (tập 1) được chia làm 2 phần chính: phần 1 kỹ thuật tách chất, phần 2 kỹ thuật tiến hành phản ứng hóa học. Ebook này sẽ là tài liệu hữu ích cho các sinh viên ngành Hóa, đồng thời có thể hỗ trợ cho các cán bộ giảng dạy trong các giờ chữa bài tập và xemina, một số phần của ebook cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các học viên cao học và các sinh viên ngành Công nghệ Hóa học.