Ebook Bài tập quản trị chiến lược: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập quản trị chiến lược" giới thiệu 30 dạng bài tập tính toán và vận dụng các kỹ thuật phân tích chiến lược; Giới thiệu 155 câu hỏi ôn tập, câu hỏi thảo luận và câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc ôn tập thi cử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.