Ebook Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 1 của tài liệu "Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Tôn tạo di tích; Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.