Ebook Cơ điện tử (Tập 1): Phần 1

Cơ điện tử (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về cơ điện tử; Phương pháp thiết kế cơ điện tử; Giao diện, thiết bị đo và hệ thống điều khiển; Giới thiệu về công nghệ micro và nano;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.