Ebook Cơ điện tử (Tập 1): Phần 3

Cơ điện tử (Tập 1): Phần 3 trình bày các nội dung chính sau: Cảm biến và cơ cấu chấp hành; Cơ sở thời gian và tần số; Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành; Cảm biến gia tốc; Cảm biến micro tích hợp; Cơ cấu chấp hành điện; Máy điện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.