Ebook Gia đình Việt Nam - Quan hệ, quyền lực và xu hướng biến đổi: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Gia đình Việt Nam - Quan hệ, quyền lực và xu hướng biến đổi" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về mối quan hệ của gia đình với các thiết chế xã hội khác, sự biến đổi của gia đình, một số vấn đề về vai trò của gia đình trong giữ nước hiện nay, tái cấu trúc của một số loại gia đình trước nhu cầu phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.