Ebook Hỏi - đáp về biến đổi khí hậu: Phần 1

Nội dung cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi và đáp, ngắn gọn, súc tích, gồm các vấn đề chính như: Tổng quan về biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ biến đổi khí hậu,... Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.