Ebook Hỏi - đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 1

Nội dung của cuốn sách trình bày về nhiều vấn đề liên quan đến môi trường như: Ô nhiễm môi trường, sinh thái, đa dạng sinh học tài nguyên, vai trò và trách nhiệm của một số tổ chức và tầng lớp xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường,… Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo 3 chương đầu cuốn sách qua phần 1 cuốn sách.