Ebook Hỏi - đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 2

Phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về biến đổi khí hậu, sức khỏe môi trường, đạo đức môi trường, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, vai trò và trách nhiệm của một số tổ chức và tầng lớp xã hội đối với công tác bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.