Ebook Hỏi đáp về tiêu dùng có trách nhiệm sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường: Phần 1

Ebook Hỏi đáp về tiêu dùng có trách nhiệm sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường: Phần 1 Giới thiệu nội dung về những vấn đề chung như tiêu dùng có trách nhiệm là gì, thế nào là sản phẩm thân thiện với môi trường, một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nườc liên quan tời tiêu dùng có trách nhiệm và sử dụng cảc sản phẩm thân thiện môi trường. Mời các bạn tham khảo.