Ebook Hướng dẫn đầu tư điện gió (Tập 1: Phát triển dự án)

'Ebook Hướng dẫn đầu tư điện gió (Tập 1: Phát triển dự án)' trình bày tổng quan về quy trình phát triển điện gió; chi tiết về quy trình phát triển điện gió; miêu tả chi tiết các giai đoạn phát triển dự án; danh mục các tài liệu pháp luật (liên quan đến quy trình); thông tin các cơ quan nhà nước cấp quốc gia...