Ebook Hướng dẫn đầu tư điện gió (Tập 2: Huy động vốn cho dự án)

'Ebook Hướng dẫn đầu tư điện gió (Tập 2: Huy động vốn cho dự án)' trang bị cho người đọc thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành; tổng quan về huy động vốn; trình tự huy động vốn; chi tiết các giai đoạn huy động vốn; thuế và lệ phí; hướng dẫn các tài liệu chính trong huy động vốn.