Ebook Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 1

Ebook "Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 1" có nội dung trình bày về kiểm tra - kiểm soát trong quản lý; Bản chất và chức năng của kiểm toán; Phân loại kiểm toán; Đối tượng kiểm toán; Những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán; Hệ thống phương pháp kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!