Ebook Người Thái: Phần 1

Cuốn sách "Người Thái" nằm trong bộ sách "Việt Nam các dân tộc anh em" gồm 48 tập giới thiệu một cách giản lược từng dân tộc trên mọi miền đất nước. phần 1 cuốn sách trình bày các đặc điểm về lịch sử tộc người, hoạt động kinh tế, văn hóa vật chất,... Mời các bạn cùng tham khảo.