Ebook Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm): Phần 1

Ebook "Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm)" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc tập trung vào những nội dung chủ yếu trong môn sinh hóa. Sách được viết dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, tập trung giải đáp 38 phần. Phần 1 gồm các câu hỏi – bài tập có liên quan đến các vấn đề quan trọng và chủ yếu trong kiến thức cơ sở của Sinh hóa.