Ebook Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm): Phần 2

Ebook "Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm)" phần 2 trình bày phần trả lời được mở rộng và đi sâu vào những điểm quan trọng có phân tích,lý giả để giúp cho việc ôn tập nắm vững kiến thức cơ bản và giải thích các hiện tượng Sinh hóa, các mối liên quan của con đường trao đổi chất và lượng diễn ra trong cơ thể sống.