Ebook Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt: Phần 1

Ebook "Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tục ngữ người Việt về văn hóa nông nghiệp - một số vấn đề lý luận chung; Đặc thù văn hóa nông nghiệp Việt Nam; Nhận diện tri thức tục ngữ về văn hóa nông nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.