Ebook Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tìm trong tục ngữ nét văn hóa Việt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tục ngữ người Việt phản ánh lối ứng xử nông nghiệp của con người trong xã hội Việt Nam truyền thống; Tri thức tục ngữ về văn hóa nông nghiệp trong xã hội hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.