Ebook Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Phần 1

Ebook Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Phần 1 trình bày một số vấn đề về cơ sở lý luận của trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường; Thực trạng vấn đề trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.