Ebook Vai trò của lợi ích đối với sự phát triển xã hội: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

Sách có bố cục gồm 2 nội dung chính, phần 1 sách trình bày về: Lợi ích - động lực của sự phát triển xã hội. Trong cuốn sách, theo tác giả, lợi ích là một động lực giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của con người và trong sự phát triển của xã hội, bởi vì, sự phát triển xã hội bị quy định bởi tổng thể các điều kiện tự nhiên và xã hội, do vậy, cũng có hệ thống các động lực tác động đến sự phát triển đó. Để đi sâu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo.