Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trên thị trường tại thành phố Đà Nẵng

Bài viết đề cập đến thực trạng pháp luật về an toàn thực phẩm và tình hình thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm tại thành phố Đà Nẵng; trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trên thị trường tại thành phố Đà Nẵng.