Giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc ngành may

Bài viết nghiên cứu năng suất, hiệu suất là một trong những hoạt động nhằm xác định, đánh giá về chất lượng làm việc của lao động. Nó góp phần cho nhà quản lý có thể đánh giá và đưa ra những giải pháp để ngày càng nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên. Bài viết sẽ giới thiệu về hoạt động nghiên cứu năng suất, hiệu suất trong ngành may.