Giáo trình An toàn bảo mật dữ liệu: Phần 2 - NXB Đại học Thái Nguyên

Tiếp nối phần 1, phần 2 sách gồm 2 chương cong lại: Chương 3. Mật mã khóa công khai: Trình bày các thuật toán cơ bản trong mật mã khóa công khai bao gồm các các hệ mật RSA, MerkleHellman, Rabin, ElGamal, hệ mật trên đường cong Elliptic và hệ mật McEliece và chương 4 Hàm băm và chữ ký số: Trình bày khái niệm hàm băm và các ứng dụng trong việc xác thực và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Sau mỗi chương đều có các bài tập nhằm giúp cho các bạn sinh viên có thể nắm vững, hiểu cụ thể và sâu sắc hơn các vấn đề lý thuyết được trình bày.