Giáo trình an toàn điện

Ngừng thở thường xảy ra nhiều hơn so với ngừng tim, người ta thấy bắt đầu
khó thở do sự co rút do có dòng điện 20-25mA tần số 50Hz chạy qua cơ thể. Nếu
dòng điện tác dụng lâu thì sự co rút các cơ lồng ngực mạnh thêm dẫn đến ngạt thở,
dần dần nạn nhân mất ý thức, mất cảm giác rồi ngạt thở cuối cùng tim ngừng đập và
chết lâm sàng.