Giáo trình An toàn thông tin-ThS Nguyễn Công Nhật

Giáo trình an toàn thông tin được xây dựng nhằm cung cấp cho
người đọc những kiến thức cơ bản về an toàn thông tin, khai thác sử
dụng các dịch vụ an toàn trong hệ thống thông tin, sử dụng các ứng
dụng cài đặt trên các hệ điều hành nhằm đảm bảo tính an toàn của hệ
thống.