Giáo trình: Cơ sở kỹ thuật thực phẩm

Theo quan niệm thông thường, khái niệm " công nghệ" được hiểu là phương pháp, thủ tục hay qui trình sản xuất. Trên quan niệm này người ta nói rõ hơn là phương pháp công nghệ hay qui trình công nghệ. Trên thế giới đã có nhiều cuộc thảo luận về phạm trù công nghệ học nói chung và phạm trù công nghệ thực phẩm nói riêng. Dù phát biểu các khái niệm đó dưới dạng nào thì các nhà công nghệ cũng khẳng định khái niệm công nghệ không bó hẹp trong một phạm vi mà là 1 phạm...