Giáo trình công nghệ may part 4

Chương 2 - Kỹ thuật khâu tay
1-Ý nghĩa của khâu tay
2-Những điều kiện cần thiết
3-Các đường khâu tay cơ bản
4-Phương pháp thực hiện các đường khâu tay