Giáo trình công nghệ may part 6

Chương 7 - Kỹ thuật may quần âu nam, nữ
1-Kỹ thuật sang dấu
2-Kỹ thuật may lý, chiết
3-kỹ thuật may túi bổ trong
4-kỹ thuật may của quần kéo khóa
5-kỹ thuật may cạp quần
6-Quy trình lắp ráp quần âu nam, nữ
7-Vệ sinh công nghiệp, hoàn thiện sản phẩm (là, gấp, bao gói)
8-Yêu cầu chất lượng may quần âu nam, nữ