Giáo trình công nghệ may part 8

Chương 4 - Kỹ thuật may các đường may máy cơ bản
1-Khái niệm đường may máy cơ bản
2-Tiêu chuẩn kỹ thuật dùng để đánh giá chất lượng các đường may cơ bản.
3-Phương pháp may các đường may cơ bản