Giáo trình: Hóa học vô cơ - tập một

Hóa học vô cơ hay hóa học đại cương la giáo trình giảng dạy cho sinh viên năm đầu ở các trường đại học. Giáo trình bao gồm một khối lượng ngày càng phong phú các kiến thức...