Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

"Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1945); Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cả nước từ năm 1954 đến năm 1986; đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986-2016)...