Giáo trình logic học

Thuật ngữ logic được phiên âm từ tiếng nước ngoài thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp...
-tính quy luật trong sự vận động và phát triển của thế giới khách quan.Đây chính là Logic của sự vật,logic khách quan,
-tính qui luật trong tư tưởng,trong lập luận.Đây chính là Logic của tư duy,logic chủ quan.
-khoa học nghiên cứu về tư duy tiếp cận chân lý.Đây chính là logic