Giáo trình môn học Phân tích hoạt động kinh doanh

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh ngoài bao gồm 6 chương, cung cấp những kiến thức về: Khái quát chung của phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích môi trường kinh doanh, thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp; phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm; phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.