Giáo trình nhập môn tin học - Phần I Những khái niệm cơ bản - Hệ điều hành

Tin học là khoa học nghiên cứu về cấu trúc và tính chất của thông tin, về thu thập,lưu trữ và truyền tin. Toán học nhằm đảm bảo toán học,thuật toán Vật lý .