Giáo trình Quản trị chiến lược: Phần 1 - PGS.TS Nguyễn Hoàng Long, PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt (Đồng chủ biên)

Giáo trình "Quản trị chiến lược" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức có tính cập nhật và được chọn lọc cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực tiễn môi trường kinh doanh Việt Nam, đồng thời coi trọng cung cấp kỹ năng thực hành quản trị chiến lược cơ bản. Giáo trình được thiết kế thành 10 chương, và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị chiến lược; bản chất của quản trị chiến lược; tầm nhìn chiến lược - sứ mạng kinh doanh - mục tiêu chiến lược; hoạch định chiến lược; phân tích môi trường chiến lược của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!