Giáo trình Sức khỏe môi trường (In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về một số vấn đề chung về sức khỏe môi trường, các hình thức tác động và một số yếu tố ảnh hưởng độc tính của chất độc tới cơ thể con người, ảnh hưởng của chất độc và môi trường đến sức khỏe con người, môi trường và điều kiện làm việc với sức khỏe người lao động

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)