Giáo trình Thiết kế trang phục IV: Phần 1 - KS. Huỳnh Thị Kim Phiến

Phần 1 Giáo trình Thiết kế trang phục IV có nội dung giới thiệu môn học thiết kế trang phục IV (tầm quan trọng, mục tiêu, nguyên phụ liệu, dụng cụ thường dùng để thiết kế, phương pháp đo), phương pháp thiết kế của Việt phục (các kiểu quần, áo bà ba, áo dài).

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)