Giáo trình: Thực hành cung cấp Điện

Khi bộ tụ điện được đóng vào lưới điện mà giá trị điện áp tức thời của nguồn ở biên
độ cực đại và điện áp trên bộ tụ bằng không, lúc đó điện áp trên tụ là 1,84 lần so với điện áp
định mức và dòng điện tăng lên đến 6-7 lần so với dòng xác lập qua tụ. Khi bộ tụ điện được đóng vào lưới điện mà giá trị điện áp tức thời của nguồn và điện
áp trên bộ tụ cùng biên độ và cùng pha hoặc cùng bằng giá trị không thì lúc đó quá điện áp
trên bộ tụ hầu như không xảy ra còn dòng điện xung kích chạy vào bộ tụ với biên độ rất nhỏ.